Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Norfox
Ribs van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid
van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van Norfox Ribs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Norfox Ribs ingeschakelde tussenpersonen en derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Norfox Ribs. Norfox Ribs
is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Norfox Ribs
dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Norfox Ribs zijn vrijblijvend en Norfox Ribs behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de prijzen te wijzigen.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug
krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken
mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Norfox Ribs worden afgeleverd. Dit conform de
Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas
niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien
dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Norfox Ribs onder
vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting
waarom het artikel niet voldoet. Norfox Ribs zal het artikel vervangen of de door uw betaalde
bestelling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde
redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel krijgt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan
behoudt Norfox Ribs zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het
betaalde bedrag te retourneren. Norfox Ribs neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar
rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@norfox.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP:
Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail
hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden vooraf, of contant (of Ideal) tijdens het ophalen van de boot, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen (via de mail).
5.2 Mocht anders worden afgesproken en niet betaald worden, dan is klant verantwoordelijk voor de
verder te maken incassokosten.
5.3 Mocht klant niet volledig zijn in betalen, en 30 dagen (na de 8 betalingsdagen) zijn verstreken, dan
vervalt iedere vorm van garantie. (na 38 dagen niet volledig betaald, geen garantieaanspraak meer)

6. Levering
6.1 Levering zal in overleg met de klant geschieden. Dit zal telefonisch of via email besproken worden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien alles is betaald.

8. Afwijken van de voorwaarden.
8.1 Als van de voorwaarden wordt afgeweken dient dit schriftelijk te gebeuren. Wij moeten u dit
bevestigen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en
berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen Klant en Norfox Ribs (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Norfox Ribs niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van
Norfox Ribs.
9.2 De administratie van Norfox Ribs geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de
uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op
tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Norfox Ribs in geval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen
en zulks zonder dat Norfox Ribs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Norfox Ribs kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Norfox Ribs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Norfox Ribs vast te stellen nieuwe
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Norfox Ribs is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

13. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en Norfox Ribs, dan wel tussen Norfox Ribs en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Norfox Ribs is Norfox Ribs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Norfox Ribs . De communicatie tussen Norfox Ribs
en de klant zal (voornamelijk) via e-mail en telefoon plaatsvinden.

14. Persoonsgegevens
Norfox Ribs respecteert en beschermd uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij
hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die
u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. Norfox Ribs beperkt
zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en
de communicatie hierover met u als koper. Norfox Ribs verstrekt in geen geval persoonsgegevens
aan derden (m.u.v. transporteur). Norfox Ribs zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een
bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, kunnen uw gegevens worden
gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. De
verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving.

15. Bezorging
Bezorging zal in overleg met klant geschieden, afspraken hierover zullen tussen klant en Norfox Ribs
worden gemaakt.

16. Garantie & aansprakelijkheid
16.1 U ontvangt 2 jaar garantie op de naden en het doek.
16.2 Bij schade dient cliënt direct contact te zoeken met Norfox Ribs, niet zelf actie ondernemen, dit kan
de oplosmogelijkheden van Norfox Ribs schaden. Norfox Ribs behoud zich het recht voor om de
garantie te beperken naar redelijkheid en billijkheid.
16.3 Op al onze nieuwe producten geven wij standaard garantie aangegeven bij de product omschrijving
welke ingaat vanaf het moment dat het product bij u geleverd wordt. Garantie is enkel van
toepassing op materialen en onderdelen welke binnen de garantievoorwaarden en termijn vallen en
niet op het eventuele arbeidsloon welke in rekening wordt gebracht voor de montage en/ of
reparatie. Houdt u er tevens rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent om het gekochte product
in geval van schade of mankementen aan te leveren bij onze service afdeling.
Ondanks dat wij onze goederen uitvoerig controleren voordat deze aan onze klanten worden
afgeleverd, dient u de door u bestelde product(en) zelf nogmaals te controleren. Wanneer u uw
goedkeuring heeft verleent aan Norfox Ribs bij de in ontvangst namen kan Norfox Ribs verder niet
meer verantwoordelijk worden geacht voor eventuele schades en/of gebreken.
Ondanks dat wij volledig achter de kwaliteit van onze producten staan en u graag informeren over de
mogelijkheden betreft het gebruik van onze producten betekend dat niet dat onze producten per
definitie geschikt zijn voor op en rond het water. Indien dit niet het geval is staat dat meestal
vermeld bij de omschrijving van het desbetreffende product. Al doen wij ons uiterst best onze
klanten zo goed mogelijk te informeren blijft de informatie welke wij verstrekken op onze website
altijd onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Norfox Ribs kan de beschikbaarheid en juistheid
van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Norfox Ribs is niet
aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven
gegevens. Wij zijn een groothandel en welke onze producten tegen concurrerende lage prijzen
aanbied op de markt en verwachten van onze afnemers dat zij zelf het nodige naslagwerk verrichten
om te zorgen dat zij het product gebruiken waar deze voor bestemd is.
Houdt u er rekening mee dat Norfox Ribs niet verantwoordelijk en -of aansprakelijk is voor
ongevallen welke veroorzaakt kunnen worden door het gebruikt van onze producten. U dient als klant
uw product te gebruiken waarvoor het bedoeld is en zelf te informeren of dat uw product geschikt is
voor op en rond het water. Wij zijn enkel een groothandel en kunnen u nooit de garantie geven dat
het door ons geleverde product geschikt is voor op en rond het water en bestemd is voor het gene
waar uw deze voor wilt gebruiken. Tevens vervalt de garantie door het niet juist gebruik van de
producten en zijn alle gemaakte kosten voor de koper.
Na schade kunt u met ons overleggen over het vergoeden van de schade. In overleg met klant zullen
wij de klant een vervangend product geven, indien dit niet leverbaar is zal klant zijn geld
(gedeeltelijk) terugkrijgen. In dit geval wordt de boot afgeschreven Met 1/3 van de verkoopwaarde
per jaar.
Tenzij mondeling dan wel schriftelijk wordt afgeweken van deze regel.